ForsVC


ForsVC is het eerste durfkapitaalfonds met een absolute focus op de Belgische videogame-industrie waar Howest, De Cronos Groep en BNP Paribas Fortis Private Equity hun krachten bundelen. Door hun expertise, netwerk en middelen te combineren, willen ze groei stimuleren.


ForsVC is het eerste durfkapitaalfonds met een absolute focus op de Belgische videogame-industrie waar Howest, De Cronos Groep en BNP Paribas Fortis Private Equity hun krachten bundelen. Door hun expertise, netwerk en middelen te combineren, willen ze groei stimuleren.

ForsVC

ForsVC is the first venture capital fund with a single-minded focus on the belgian videogame industry where Howest Digital Arts and Entertainment, The Cronos Group and BNP Paribas Fortis join forces. Driving growth by combining their expertise, network and resources.


ForsVC is the first venture capital fund with a single-minded focus on the belgian videogame industry where Howest Digital Arts and Entertainment, The Cronos Group and BNP Paribas Fortis join forces. Driving growth by combining their expertise, network and resources.

ForsVC

ForsVC est le premier fonds de capital-risque qui se concentre exclusivement sur l’industrie belge des jeux vidéo. Howest, le Groupe De Cronos et BNP Paribas Fortis Private Equity ont uni leurs forces. En combinant leur expertise, leur réseau et leurs ressources, ils visent à stimuler la croissance.

ForsVC est le premier fonds de capital-risque qui se concentre exclusivement sur l’industrie belge des jeux vidéo. Howest, le Groupe De Cronos et BNP Paribas Fortis Private Equity ont uni leurs forces. En combinant leur expertise, leur réseau et leurs ressources, ils visent à stimuler la croissance.

ForsVC haalt 18 miljoen euro op voor de Belgische game industrie

ForsVC, het eerste durfkapitaalfonds met een absolute focus op de Belgische videogame-industrie, beschikt na een tweede closing over 18 miljoen euro. Daarmee belooft ForsVC een unieke hefboom te worden voor de Belgische gamestudio’s en investeerders.
ForsVC, het investeringsfonds waarin Howest, De Cronos Groep en BNP Paribas Fortis Private Equity de krachten bundelen, ging in oktober 2021 van start met 6,5 miljoen euro. De taille van het fonds wordt na een tweede closing nu uitgebreid naar 18 miljoen euro.
Door de expertise, het netwerk en de middelen van haar partners en investeerders te combineren, wil ForsVC de Belgische gameindustrie versterken. Het management team laat zich hiervoor bijstaan door een panel van experten met knowhow doorheen de verschillende fases van de ontwikkeling van een videogame en over de verschillende disciplines heen.
Ook de institutionele investeerders, die naast de family offices participeren, laten graag hun expertise en netwerk renderen. Volgende partijen hebben hun actieve steun toegezegd: PMV, SFPI/FPIM, Sambrinvest, Noshaq en Wallimage. Uit de keuze van de investeerders blijkt ook duidelijk de ambitie van ForsVC om in heel België te investeren en zich niet te beperken tot één regio.
In februari 2022 kondige ForsVC een eerste investering aan in de Antwerpse gamestudio Cyborn. Die gamestudio brengt later op het jaar het beloftevolle game Hubris VR uit, een action-adventuregame die zich afspeelt in het unieke, intrigerende Hubris-scifi-universum. Hubris VR kreeg wereldwijd heel wat aandacht in de videogame-vakpers omwille van zijn grafische topkwaliteit en zijn baanbrekende VR-game mechanics.
Begin maart 2022 werd een eerste pitchmoment georganiseerd waarbij een tiental game studio’s hun games en studio kwamen voorstellen aan het panel van experten. Dat gaf voldoende vertrouwen dat de opgehaalde fondsen ook nuttig besteed gaan kunnen worden. Op 9 juni volgt een tweede pitchmoment. Game studios kunnen zich aanmelden via deze link.
ForsVC bedankt de family offices en institutionele investeerders met bijzondere interesse voor en affiniteit met de game sector voor hun vertrouwen in het team.

Howest (www.howest.be)

De bachelor Digital Arts en Entertainment behoort internationaal tot de absolute top en werd al meermaals bekroond (The Rookies, Grads In Games Award) als de beste game design and development-opleiding ter wereld. Howest heeft een internationale focus. De opleiding wordt in het Nederlands en Engels gegeven. Daarnaast zet Howest sterk in op accelerator- en incubatorschap via de spinoff DAE Studios.

De Cronos Groep (www.cronos-groep.be)

De Cronos Groep is op 30 jaar geëvolueerd van een eenmansbedrijf naar een groep met 7000 medewerkers. Oorspronkelijk werd het opgericht voor en door technologiemensen met de uitdrukkelijke bedoeling om die mensen te helpen doorgroeien indien gewenst tot en met het ondernemerschap toe. Ondertussen is de groep verrijkt met mensen uit de creatieve sector die goed communiceren met de ‘businessmensen’ en die perfect samenwerken met De Cronos Groep IT-mensen om tot de meest creatieve en technologisch beste oplossing voor klanten te komen. De Cronos Groep heeft ook een aantal gamestudio’s in haar rangen en is aandeelhouder in DAE Studios.

BNP Paribas Fortis Private Equity

BNP Paribas Fortis Private Equity, de risicokapitaalvennootschap van BNP Paribas Fortis, is al sinds de jaren 80 actief op de private equity-markt in België. Vandaag neemt BNP Paribas Fortis Private Equity minderheidsparticipaties en verschaft het mezzaninefinanciering aan performante middelgrote ondernemingen. Bovendien is BNP Paribas Fortis Private Equity actief als investeerder in gespecialiseerde venture capital- en private equity-fondsen die aanwezig zijn op de Belgische markt. Directe participaties van BNP Paribas Fortis Private Equity zijn onder meer Studio 100, JAC, eTheRNA, Penne, Quality Assistance en PointChaud.

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com)

BNP Paribas Fortis biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen, als verbonden agent, met AG Insurance, leader op de Belgische markt. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.


ForsVC lève 18 millions d’euros pour l’industrie du jeu vidéo en Belgique

ForsVC, le premier fonds de capital-risque entièrement axé sur l’industrie belge des jeux vidéo, a levé 18 millions d’euros après sa deuxième clôture. ForsVC promet donc de devenir un levier unique pour les studios de jeux vidéo belges et les investisseurs.
ForsVC, le fonds d’investissement dans lequel Howest, De Cronos Groep et BNP Paribas Fortis Private Equity ont uni leurs forces, a été lancé en octobre 2021 avec 6,5 millions d’euros. Après une deuxième clôture, le fonds compte désormais18 millions d’euros.
En combinant l’expertise, le réseau et les ressources de ses partenaires et investisseurs, ForsVC vise à renforcer l’industrie belge des jeux vidéo. À cette fin, l’équipe de direction est assistée par un panel d’experts possédant un savoir-faire dans les différentes phases et disciplines du développement de jeux vidéo.
Les investisseurs institutionnels, ainsi que les family offices, mettent également à profit leur expertise et leur réseau. Les partis suivants ont apporté leur soutien actif : PMV, SFPI/FPIM, Sambrinvest, Noshaq et Wallimage. Le choix des investisseurs montre clairement l’ambition de ForsVC d’investir dans toute la Belgique et de ne pas se limiter à une seule région.
En février 2022, ForsVC a annoncé son premier investissement dans le studio de jeux Cyborn, basé à Anvers. Ce studio de jeux sortira dans le courant de l’année le prometteur Hubris VR, un jeu d’action-aventure qui se déroule dans l’univers unique et intrigant de la science-fiction Hubris. Hubris VR a fait l’objet d’une grande attention de la part de la presse internationale spécialisée dans les jeux vidéo pour ses graphismes de premier ordre et ses mécanismes de jeu VR révolutionnaires.
Début mars 2022, un premier pitch a été organisé au cours duquel dix studios de jeux sont venus présenter leurs jeux et leur studio au panel d’experts. Cela a donné suffisamment de confiance que les fonds collectés seront utilisés à bon escient. Une deuxième présentation aura lieu le 9 juin. Les studios de jeux peuvent s’inscrire via ce lien.
ForsVC remercie les family offices et les investisseurs institutionnels ayant un intérêt particulier et des affinités avec le secteur du jeu pour leur confiance dans l’équipe.

Howest (www.howest.be)

Le bachelier Digital Arts and Entertainment se classe parmi les meilleures formations au niveau mondial et a déjà été récompensé à plusieurs reprises (The Rookies, Grads In Games Award) comme la meilleure formation de conception et de développement de jeux vidéo au monde. Howest met l’accent sur l’aspect international. La formation est donnée en néerlandais et en anglais. En outre, Howest investit largement dans le système d’accélérateurs et d’incubateurs via la spin-off DAE Studios.

De Cronos Groep (www.cronos-groep.be)

En 30 ans de temps, De Cronos Groep est passé d’une entreprise unipersonnelle à un groupe composé de 7.000 collaborateurs. Initialement, le groupe a été créé pour et par des personnes travaillant dans le domaine de la technologie, avec l’intention explicite d’aider ces personnes à devenir des entrepreneurs si elles le souhaitent. Entre-temps, le groupe s’est enrichi de personnes du secteur créatif qui communiquent bien avec les ‘hommes et femmes d’affaires’ et qui travaillent en parfaite collaboration avec les informaticiens du Cronos Groep afin de proposer aux clients la solution la plus créative et à la pointe de la technologie. De Cronos Groep a également plusieurs studios de jeux vidéo dans ses rangs et est actionnaire de DAE Studios.

BNP Paribas Fortis Private Equity

BNP Paribas Fortis Private Equity (BNP Paribas Fortis Private Equity | Focus | BNP Paribas Fortis Entreprises), la société de capital à risque de BNP Paribas Fortis, est active depuis les années 1980 sur le marché du private equity en Belgique. Aujourd’hui, BNP Paribas Fortis Private Equity prend des participations minoritaires et fournit un financement mezzanine aux entreprises moyennes performantes. En outre, BNP Paribas Fortis Private Equity est actif en tant qu’investisseur dans des fonds de venture capital et de private equity spécialisés présents sur le marché belge. BNP Paribas Fortis Private Equity a des participations directes notamment dans Studio 100, JAC, eTheRNA, Penne, Quality Assistance et PointChaud.

BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) propose en Belgique un ensemble complet de services financiers aux particuliers, aux indépendants, aux professions libérales, aux entreprises et aux institutions publiques. En matière d’assurances, BNP Paribas Fortis collabore étroitement, en tant qu’agent lié, avec AG Insurance, leader sur le marché belge. Au niveau international, la banque fournit également des solutions sur mesure à des particuliers fortunés, à de grandes entreprises et à des organisations publiques et financières. Pour ce faire, elle utilise le savoir-faire et le réseau mondial de BNP Paribas.

ForsVC raises EUR 18 million for the Belgian video game industry

ForsVC, the first venture capital fund with a single-minded focus on the belgian videogame industry, has raised EUR 18 million after its second closing. This way ForsVC promises to become a unique lever for Belgian game studios and investors.
ForsVC, the investment fund in which Howest, De Cronos Groep and BNP Paribas Fortis Private Equity have joined forces, was launched in October 2021 with EUR 6.5 million. After a second closing, the fund will now expand to EUR 18 million.
By combining the expertise, network and resources of its partners and investors, ForsVC aims to strengthen the Belgian video game industry. To this end, the management team is assisted by a panel of experts with know-how in the different phases of video game development and across the different disciplines.
The institutional investors, who participate alongside the family offices, are also happy to put their expertise and network to good use. The following parties have given their active support: PMV, SFPI/FPIM, Sambrinvest, Noshaq and Wallimage. The choice of investors clearly shows ForsVC’s ambition to invest throughout Belgium and not to limit itself to one region.
In February 2022, ForsVC announced its first investment in Antwerp-based game studio Cyborn. Later this year, this game studio will release the promising game Hubris VR, an action-adventure game set in the unique, intriguing Hubris scifi universe. Hubris VR has received a lot of attention in the global video game press for its top-notch graphics and groundbreaking VR game mechanics.
In early March 2022, a first pitch moment was organised during which ten game studios came to present their games and studio to the panel of experts. This gave sufficient confidence that the funds raised will be put to good use. A second pitch event will take place on 9 June. Game studios can register via this link.
ForsVC thanks the family offices and institutional investors with a special interest in and affinity with the game sector for their trust in the team.

Howest (www.howest.be)

The Digital Arts and Entertainment bachelor’s degree is one of the very best international courses, as demonstrated by being confirmed as the best game design and development programme in the world, and this several times over (The Rookies, Grads in Games Award). Howest has an international focus. The programme is taught in Dutch and English. In addition, Howest strongly promotes accelerator and incubator activities through its spin-off DAE Studios.
The Cronos Group (www.cronos-groep.be)
The Cronos Group has evolved over 30 years from a one-man company to a group with 7,000 employees. It was originally founded for and by technology professionals with the express purpose of helping them grow into entrepreneurship if they so wished. In the meantime, the group has been enriched with people from the creative sector who communicate well with the ‘business people’ and who work perfectly together with The Cronos Group IT people to come up with the most creative and technologically best solutions for clients. De Cronos Group also has a number of game studios in its ranks and is a shareholder in DAE Studios.

BNP Paribas Fortis Private Equity

BNP Paribas Fortis Private Equity, (BNP Paribas Fortis Private Equity) is the risk capital company of BNP Paribas Fortis and has been operating in the private equity market in Belgium since the 1980s. BNP Paribas Fortis Private Equity currently acquires minority stakes and provides mezzanine financing to high-performance medium-sized companies. BNP Paribas Fortis Private Equity also invests in specialised venture capital and private equity funds in the Belgian market. Direct holdings of BNP Paribas Fortis Private Equity include Studio 100, JAC, eTheRNA, Penne, Quality Assistance and PointChaud.

BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) offers a total package of financial services to private individuals, the self-employed, professionals, companies and public institutions in Belgium. As an affiliated insurance agent, BNP Paribas Fortis also works closely with AG Insurance, a leader in the Belgian market. The bank also provides bespoke international solutions to affluent private individuals, major enterprises and public and financial organisations. It benefits from the expertise and worldwide network of the BNP Paribas Group.

PUSHING THE
GAME INDUSTRY FORWARD

Mission

DRIVING GROWTH BY COMBINING THE EXPERTISE, NETWORKS AND RESOURCES

Team

JOINING FORCES WITH GAME DEVELOPERS AND INVESTORS

Contact